ระบบการจัดการศึกษา

1. ระบบการจัดการศึกษา

    1.1 ระบบ

          ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  โดย 1 ภาคการศึกษาปกติ จะมีระยะเวลาศึกษา  ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

 

    1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

          การเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ได้กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาภาคปกติ ซึ่งมีระยะเวลาในการศึกษาเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์

 

    1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

          -ไม่มี-

 2. การดำเนินการหลักสูตร

    2.1 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

    ภาคการศึกษาที่ 1   เดือนมิถุนายน-ตุลาคม

    ภาคการศึกษาที่ 2   เดือนพฤศจิกายน-มีนาคม

          ภาคฤดูร้อน           เดือนเมษายน-พฤษภาคม