แนวทางการประกอบอาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. ผู้สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นักออกแบบสื่อดิจิทัลและสื่อสิ่งพิมพ์
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4. นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
5. ผู้ประกอบการด้านสื่อดิจิทัล
6. นักวิเคราะห์ข้อมูล
7. นักฝึกอบรมด้านไอที
8. ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ