ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Information Technology)

อักษรย่อภาษาไทย: วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.Sc. (Information Technology)

จำนวนหน่วยกิตรวมที่เรียนตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต