แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
   
 แบบฟอร์ม - งานวิชาการ
 
- บันทึกข้อความสอนชดเชย       
- ใบนำส่งข้อสอบ      
- แบบให้ค่าระดับคะเเนนไม่สมบูรณ์ i สำหรับอาจารย์ -    
- แบบแก้ค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ i สำหรับอาจารย์ -    
- ขอเปลี่ยนแปลงตารางสอน -    
แบบฟอร์ม - งานวิจัย
 
- สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย      
- แบบ วจ.2      
- แบบ วจ.1      
- แผนการดำเนินงานงบประมาณวิจัย(ผด.1)      
- สวพ.1ป (เปลี่ยน หน.+ผู้ร่วม งานวิจัย)      
- บันทึกฯ เบิกเงินวิจัยงวดที่ 1      
- บันทึกฯ งวดก่อนงวดสุดท้าย      
- บันทึกฯ-เบิกเงินวิจัยงวดก่อนงวดสุดท้าย-งวดสุดท้าย      
- บันทึกฯ เบิกเงินวิจัยงวดสุดท้าย      
- บันทึกฯ ขอขยายเวลา      
- สวพ.ขย.56 (ขยายเวลาวิจัย)      
- ต1ช-ด แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย      
- แบบขออนุมัติรางวัลแก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ      
- ใบปะหน้าโครงการ      
- Template รายงานวิจัยสมบูรณ์ตะวันออก (ปรับปรุง2563) (2)      
- แบบเสนอขอโครงการวิจัย ว-1ด (ฉบับปี 2558)      
- รูปแบบการเขียนวารสาร      
- ตัวอย่างรายงานการวิจัย -    
- แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอเบิกเงินค่าลงทะเบียน      
แบบฟอร์ม - งานการเงินและบัญชี
 

- สัญญายืมเงิน

     
- ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง      
- ขอส่งคืนเงินยืมทดรองราชการ      
- ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย      
- ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส่วนที่1-2)    

 

- แบบใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร      
- ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน      
- ใบสำคัญรับเงิน      
- แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก      
- ขออนุมัติให้ข้าราชการครู ลูกจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      
- หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      
- ขออนุมัติให้นักศึกษาที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ      
- บัญชีลงนามที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ      
- ใบเบิกเงินงบประมาณ      
- ใบเบิกเงินรายได้      
แบบฟอร์ม - งานสารบรรณ
 
- แบบฟอร์มขอออกหนังสือราชการ      
- แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเชิญวิทยากร      
- แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือขอเข้าศึกษาดูงาน      
- แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ      
- บันทึกข้อความ(เปล่า)      
- แบบฟอร์มคำสั่ง      
แบบฟอร์ม - งานบุคลากร
 
- แบบใบลาป่วย-ลากิจ-ลาคลอดบุตร        
- แบบใบลาพักผ่อน      
- แบบฟอร์มขอยกเลิกการลา      
- แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ      
- ข้าราชการ-พนง.แบบที่1-วิชาการ(ผ่านทดลองงาน70%)      
- ข้าราชการ-พนง.แบบที่2-วิชาการ(ผ่านทดลองงาน30%)      
- ข้าราชการ-พนง.แบบที่3-วิชาการ(ผ่านทดลองงาน)      
- แบบที่1-วิชาการ(ทดลองงาน50%)      
- แบบที่2-วิชาการ(ทดลองงาน50%)      
- แบบที่3-วิชาการ(ทดลองงาน)      
- แบบฟอร์มสำรวจผู้มีความประสงค์ลาศึกษาต่อ   -  
แบบฟอร์ม - งานประกันคุณภาพ
 
แบบฟอร์มสำนักงานคณบดี       
- แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย      
- แบบสรุปประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ   -  
- แบบฟอร์ม มคอ.7 ระดับปริญญาตรี เกณฑ์ ปี 2558 (1 เม.ย.65)    -  
- แบบฟอร์ม มคอ.7 ระดับปริญญาโท เกณฑ์ ปี 2558 (1 เม.ย.65)   -  
- แบบฟอร์ม มคอ.7 ระดับปริญญาเอก เกณฑ์ ปี 2558 (1 เม.ย.65)   -  
- แบบฟอร์มเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2564   -  
- แบบฟอร์มแบบรายงานผลการประเมินตนเองรายตัวชี้วัด ระดับหน่วยงานสนับสนุน (สำหรับหน่วยงานที่รับการตรวจ)   -  
- แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินคุณภาพรายตัวชี้วัด ระดับหน่วยงานสนับสนุน (สำหรับผู้ตรวจประเมิน)   -  
- แบบฟอร์ม SOP หน่วยงาน 2564 ( 1 เม.ย. 65)   -  
-แบบฟอร์มการยกเลิกตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรที่ไม่มีการดำเนินงาน ในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA ONLINE) ปีการศึกษา 2564 (ไฟล์ WORD)   -  
- แบบฟอร์มตัวชี้วัดและเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ   -  
- แบบฟอร์มตัวชี้วัดและเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร   -  
- แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ 2563 (ไฟล์ WORD)   -  
  แบบฟอร์ม - งานบริการสารสนเทศ
 
- แบบฟอร์มขอใช้บริการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต      
- แบบขอยืมอุปกรณ์      
- แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์      
- แบบฟอร์มขอใช้บริการขอดูกล้องวงจรปิด      
- แบบฟอร์ขอใช้บริการผลิตสื่อ -    
- แบบฟอร์ขอใช้บริการบันทึกภาพ -    
- แบบฟอร์ขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ -    
แบบฟอร์ม - งานพัสดุ
 
- แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง      
- แบบฟอร์มรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง      
- แบบฟอร์มขอยืมพัสดุ      
- แบบฟอร์มขออนุมัติยืมเงินจัดซื้อ-จัดจ้างพัสดุ      
แบบฟอร์ม - งานห้องสมุด
 
- แบบสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ   -  
แบบฟอร์ม - งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 
- แบบฟอร์มขอใช้ห้องเรียนและห้องประชุม เข้าสู่ระบบ  
- ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง      
แบบฟอร์ม - โครงการ
 
- แบบฟอร์มสรุปผลดำเนินโครงการ (ต.4)   -  
- แบบฟอร์มสรุปเล่มโครงการ (ต.5)   -  
- แบบฟอร์มเสนอคำขอโครงการงบประมาณประจำปี   -  
แบบฟอร์ม - รายงานการฝึกอบรมสัมมนา
 
- แบบฟอร์มรายงานการฝึกอบรม-สัมมนา-ดูงาน      
- แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับการพัฒนา