ปรัชญา ความสำคัญ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology

สมัครเรียน

            สมัครเรียน

แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี (Download)

 

ปรัชญา (Philosophy)

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  พัฒนาคน  พัฒนาชาติ

 

ปณิธาน (Pledge)   

    สู้งาน  วิชาการดี  มีคุณธรรม  เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

    มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

 

พันธกิจ (Mission)

  1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน
  2. พัฒนางานวิจัย  งานสร้างสรรค์  และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติและระดับอาเซียน
  3. บริการวิชาการแก่สังคมโดยนำความรู้ผสานภูมิปัญญาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  สังคม
  4. ทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพ
  6. พัฒนามหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

    ปรัชญา

          ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง และมีความคิดสร้างสรรค์ในการบูรณาการความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ

    ความสำคัญ

          ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว  ก่อให้เกิดทั้งความเปลี่ยนแปลง โอกาสและภัยคุกคามทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อีกทั้งตามนโยบายของของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การสร้างและพัฒนาคน ให้เป็น Smart Citizen โดยจะต้องเปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ทุกช่วงวัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ตามความต้องการของผู้เรียน (Modular System) พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ศตวรรษที่ 21 มีงานทำในสาขาอาชีพใหม่ ๆ หรือเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560–2564) ยังคงมียุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม โดยยังมุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน กำลังคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้นเพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความต้องการตลาดแรงงานอีกทั้งเป็นการบริหารหลักสูตรเชิงรุกในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและศักยภาพรอบรู้
เชิงวิชาการ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นการฝึกทักษะปฏิบัติทางด้านวิชาชีพเป็นหลักทำให้คณะเทคโนโลยีสังคม  วิทยาเขตจันทบุรี  ต้องทำการปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้ก้าวทันการความต้องการตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบอาชีพ หรือประกอบธุรกิจได้ อีกทั้งเพื่อผลิตบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม  มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดเห็น  กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม  รวมไปถึงสามารถเรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะของงานที่ปฏิบัติรวมทั้งสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

 

    วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

  1. มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมทั้งตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ
  2. มีความรู้และทักษะปฏิบัติในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนางาน หรือประกอบอาชีพในทุกหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการบูรณาการความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาอาชีพ

 

แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี (Download)